160206: Partij voor vrije Amsterdammers

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 behaalde de PvvA op 2 na de meeste stemmen in de gemeenteraad van de partijen die onvoldoende stemmen kregen voor een zetel.
De PvvA behaalde wel 2 zetels in de bestuurscommissies.
De zetel in Noord wordt sinds april 2014 bezet door Hans Bremer (zie 160105).
De zetel in Zuidoost kan nog steeds niet door de PvvA worden ingevuld, omdat de gemeente de verordening op de bestuurscommissies zodanig heeft veranderd dat een tijdelijk onbezette zetel kan worden gegeven aan een partij die geen zetel behaalde op grond van de verkiezingsuitslag. Amsterdam frustreert hiermee de democratie.
De gemeente heeft de procedures nu bijna 2 jaar gerekt, maar onlangs besloot de Raad van State het hoger beroep versneld te behandelen. (zie 160205).

Zie verder:
160205: Documenten procedure bij Raad van State over zetelroof
160105: Nieuwjaarbericht PvvA bestuurscommissie Noord
150705: Inleiding PvvA

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor 160206: Partij voor vrije Amsterdammers

160205: Documenten procedure bij Raad van State over zetelroof

Onderstaande documenten betreffen de relevante documenten die de PvvA heeft ingebracht over de zetelroof.

160205 Overzicht bezwaren tegen zetelroof procedure Raad van State 201600302/1/A2
160113 CRvBeroep acht zich onbevoegd en stuurt Hoger Beroepschrift naar RvS
151223 Proforma Hoger beroepschrift bij Centra Raad van Beroep
151116 Uitspraak rechtbank 15/3565 beroep ongegrond
151007G Pleitnota gemeente procedure 15/3565
151007B Pleitnota Bremer PvvA 15/3565
150930 Reactie PvvA op verweerschrift stadsdeel Zuidoost
150921 Reactie PvvA op verweerschrift Zuidoost
150907 Verweerschrift stadsdeel Zuidoost
150609 Beroepschrift PvvA voor procedure 15/3565
150429 Bekendmaking beslissing bezwaar AB 150414 + Voorzitter stembureau 150415
150415 Besluit voorzitter centraal stembureau Zuidoost
150414 Voordracht inzake beslissing op bezwaarschrift Bremer besluit 23 september 2014
150303 Advies commissie bezwaarschriften
150202V Verslag Hoorzitting
150202S Stadsdeel pleitaantekeningen Zuidoost
150122 Toelichting Bremer op bezwaarschrift
141026 Bezwaarschrift PvvA tegen besluit AB 23sept14 over toelating dhr Res CDA
140925 Kennisgeving besluit om dhr Res toe te laten tot de bestuurscommissie
140923 Besluit algemeen bestuur bestuurscommissie Zuidoost toelating dhr Res
140922 Verklaring voorzitter centraal stembureau toelating dhr Res
140919 PvvA verzoekt om benoeming voor te leggen aan de Raad van State
140828V Voordracht Wijziging verordening op de bestuurcommissies
140828F Flap bij Voordracht gemeenteraad
140828B Bremer inspreektekst gemeenteraad
140424 Op heel korte termijn kon zetel niet worden ingevuld
140322P Parool artikel spookpolitici
140320 Bezwaar PvvA verloopverkiezingen gemeenteraad
140310G Brief aan Griffie gemeente
140310 Verordening op bestuurscommissie 2013 geldig op 19 maart 2014
140309 Brief aan afdeling verkiezingen
140306 Verkiezingskrant Gemeente Amsterdam zonder tekst voor PvvA
140226 Portret PvvA was het meest gelezen artikel om de website
S50628  Uitspraak herverkiezingen waterschap Schieland onjuiste info verkiezingskrant

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor 160205: Documenten procedure bij Raad van State over zetelroof

160105: Nieuwjaarsbericht PvvA bestuurscommissie Noord

Inmiddels zijn we bijna halverwege de bestuursperiode na de verkiezingen van maart 2014.
Sinds maart 2014 hebben de stadsdelen geen stadsdeelraad meer, maar bestuurscommissies.
Het aantal leden in het Algemeen Bestuur ging van 30 naar 13.
Veel bevoegdheden van de stadsdeelraad vallen nu onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.
Een belangrijk voordeel hiervan is dat veel verordeningen, regels en heffingen nu voor de hele stad gelijk worden getrokken en niet meer per stadsdeel verschillen.
De leden van de bestuurscommissie hebben een heel andere rol gekregen.
Meer dan bij de oude stadsdeelraad gaan de leden van de bestuurscommissie meer de wijken in.
In 2015 zijn alle bewoners van Noord door de leden van de bestuurscommissie uitgenodigd om te vertellen wat er in hun buurt speelt, veranderd moet worden en hoe.
Met deze informatie zijn gebiedsplannen en wijkplannen gemaakt.
Alle leden van de bestuurscommissie hebben 4 of meer keer informatie bij de bewoners opgehaald en in verslagen vastgelegd.
Bij de eerste wijkbijeenkomsten en waren er soms maar 10 bewoners, maar bij de laatste bijeenkomsten waren er soms bijna 100 bewoners.
In een wijk waar te weinig mensen kwamen op een wijkbijeenkomst om een goede gebiedsanalyse te maken, zijn we huis aan huis langs gegaan om met de bewoners in gesprek te komen.
De bestuurscommissie Noord geeft zo invulling aan haar oren en ogen functie.
Dit doen we niet alleen door de buurten in te gaan, maar ook door bewoners uit te nodigen om ons een probleem voor te leggen en met ons in debat te gaan. Elke 2 weken kunnen bewoners vrij inspreken.
Dan zitten de leden van de bestuurscommissie in de zaal en staat de inspreker achter het gesprekgestoelte. Daarna kunnen de bestuurscommissieleden vragen stellen en geeft een portefeuillehouder aan hoe het onderwerp wordt afgehandeld.
Veel bewoners van Noord hebben samen met ons zo iets kunnen bereiken.
In oktober 2015 hebben 10 kinderen van een school in Elzenhagen ingesproken over het verdwijnen van een speelplaats en nu wordt er hard gewerkt aan de oplossing.
Anders dan bij de oude stadsdeelraad moeten de leden van de bestuurscommissie nu meer samenwerken, want wij moeten samen zo goed mogelijk bij de gemeente Amsterdam duidelijk maken wat voor Noord belangrijk is.
De 13 leden van de bestuurscommissie Noord hebben weliswaar een andere politieke achtergrond, maar vormen meer dan vroeger een collegiaal bestuur om de belangen van de Noordelingen naar voren te brengen in de gemeenteraad van Amsterdam.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , | Reacties uitgeschakeld voor 160105: Nieuwjaarsbericht PvvA bestuurscommissie Noord

150705: Inleiding PvvA

De Partij voor vrije Amsterdammers (PvvA) deed op 19 maart 2014 voor het eerst mee aan de verkiezingen van de gemeenteraad van Amsterdam en 5 van de 7 bestuurscommissies.
De PvvA deed mee aan de meeste verkiezingen van bestuurscommissies van alle lokale partijen en de landelijke partijen CDA, SP, CU, PvdE en PvdD.
Ondanks het oneerlijke verloop van de verkiezingen kreeg de PvvA bijna een zetel in de gemeenteraad en twee zetels in de bestuurscommissies. Slechts 2 lokale partijen haalden meer stemmen de PvvA.
Samen met de 20 partijen die geen zetel behaalden, betreurt de PvvA het verloop van de verkiezingen. De lokale partijen kregen van de lokale media met uitzondering van Dichtbij nauwelijks aandacht. Samen met de andere gedupeerde partijen vindt de PvvA dat de gemeente Amsterdam de verkiezingen niet eerlijk heeft laten verlopen.
Dit steekt te meer nadat onlangs is gebleken dat de gemeente achteraf de verordening op de bestuurscommissies wil wijzigen om de zetel van de PvvA in Zuidoost op onrechtmatige wijze toe te delen aan een partij waarop minder dan 2% van de kiesgerechtigden heeft gestemd.

Voor een toelichting ga verder naar:
140908: Voorstel wijziging verordening BC’s op 10 september  in de gemeenteraad
140420: Het oneerlijke verloop van de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen 2014
140520: PvvA Bestuurscommissie Noord
140620: PvvA Bestuurscommissie Zuidoost
140828: Aanpassing verordening Bestuurscommissies besproken in commissie AZ

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , | Reacties uitgeschakeld voor 150705: Inleiding PvvA

140908: Voorstel wijziging verordening BC’s in de gemeenteraad

Op 10 september wordt er in de gemeenteraad gestemd over een voorstel om de verordening op de bestuurscommissies te veranderen.
De verordening wordt volgens het voorstel zodanig veranderd dat een zetel in een bestuurscommissie kan worden toegekend aan een partij die niet door de stemgerechtigden is gekozen.
Volgens de kiesraad is niet zo zeer de wijziging van de verordening een heikel punt, maar vooral het met terugwerkende kracht van toepassing verklaren op de verkiezingen van 19 maart. Uit de voordracht van de gemeenteraad blijkt dat er een risico is dat er bezwaar wordt gemaakt tegen het benoemen van een niet door de stemgerechtigden gekozen kandidaat.
Dat risico is zeer groot.
De PvvA is voornemens om bezwaar te maken tegen de wijziging van de verordening en de daardoor mogelijk geworden besluiten.
De PvvA heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam en het Dagelijks Bestuur van bestuurscommissie Zuidoost gemeld dat de PvvA voornemens is alle mogelijke rechtsmiddelen in te zetten om te voorkomen dat de regels voor de vrkiezingen met terugwerkende kracht worden veranderd.
Zie brief aan B&W Amsterdam van 7sept2014 met bijlagen 140828 – 140827140824.
Zie brief aan DB bestuurscommissie Zuidoost van 8 september 2014.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor 140908: Voorstel wijziging verordening BC’s in de gemeenteraad

140828: Aanpassing verordening Bestuurscommissies in commissie AZ

Op 17 augustus werd de PvvA door het  Parool  ingeseind dat onze zetel in Zuidoost misschien zou worden weggekaapt door een mogelijke aanpassing van de verordening op de bestuurscommissies.
Volgens het voorstel zou de zetel van de PvvA naar een andere partij gaan als de zetel van de PvvA niet ingevuld zou worden.
Het probleem is echter dat die mogelijkheid niet bestaat volgens de Verordening op de bestuurscommissies.
Verder is het zeer discutabel of de aanpassing van de verordening van toepassing mag zijn op reeds gehouden verkiezingen, waarbij de verkiezingsuitslag onherroepelijk is vastgesteld.
Het lijkt er op dat er geen bezwaar gemaakt kan worden tegen het aanpassen van de verordening.
Volgens de Kiesraad kan wel bezwaar en beroep worden ingesteld tegen een besluit om de zetel van de PvvA in concreto toe te delen aan een andere partij.
De PvvA vind het jammer dat het college van burgemeesters en wethouders verzaakt heeft om contact op te nemen met de PvvA.
De PvvA heeft 1 zetel behaald in de bestuurscommissie van Zuidoost en die kan niet op grond van gelegenheidswetgeving worden toebedeeld aan een partij die onvoldoende stemmen behaalde voor de zetel.
Bovendien zitten er meer tegenstrijdigheden in de wijziging van de verordening.
Op de verordening zijn enerzijds de bepalingen uit de Kieswet van overeenkomstige toepassing verklaard, omdat de kieswet niet automatisch van toepassing is op de bestuurscommissies.
Bij de aanpassing van de verordening wordt anderzijds gesteld dat het mogelijk is om in de verordening van de kieswet af te wijken, omdat bestuurscommissies niet wettelijk worden beschouwd als algemeen vertegenwoordigende lichamen.
Het is namelijk de gemeenteraad die besluiten neemt en de bestuurscommissies zijn de ogen en de oren van het stadsdeel om de gemeenteraad te informeren en voorstellen kan maken.
De aanpassing van de verordening is onder andere gebaseerd op een gemeente van minder dan 13 raadsleden en 6000 inwoners.
Het lijkt dan ook zeer onzeker dat de aanpassing van de verordening een toetsing van de rechter zal doorstaan.
Volgens de PvvA zijn er andere mogelijkheden om uitzonderingen te maken op de verordening die een betere invulling geven aan de democratisch uitgesproken voorkeur van de kiezers.
De aanpassing van de verordening wordt op 28 augustus besproken in de commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad.
Zie de inspreektekst namens de PvvA.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor 140828: Aanpassing verordening Bestuurscommissies in commissie AZ

140823: Actie fietsparkeren

Op zaterdag 23 augustus hield Initiatiefgroep Toegankelijkheid Amsterdam Noord een actie bij Dirk van den Broek op de hoek van de Meeuwenlaan.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor 140823: Actie fietsparkeren

140717: Familie Reinders 60 jaar getrouwd

In de zomer gaan de meeste mensen op vakantie en de leden van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel dus ook.
Aangezien er minstens 1 lid van het Dagelijks Bestuur op het stadsdeel aanwezig moet zijn, worden de sommige taken van de leden van het Dagelijks Bestuur waargenomen door de leden van het Algemeen Bestuur (de leden van de bestuurscommissie).
Stadsdeel Noord heeft relatief veel ouderen en deze ouderen wonen er vaak al hun hele leven.
Gemiddeld 3 keer per maand is er een echtpaar 60 jaar getrouwd en meerdere keren per jaar wordt er een Noordeling 100 jaar. Normaal gesproken gaat dan een lid van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel langs om de felicitaties namens het stadsdeel over te brengen.
Op 17 juli was de eer aan Hans Bremer van de bestuurscommissie om de familie Reinders te feliciteren met hun 60 jarig huwelijksfeest.
Zie  de   foto foto van de familie Reinders  en het artikel van deze heugelijke gebeurtenis in print of op de de website van RodiNieuws.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor 140717: Familie Reinders 60 jaar getrouwd

140620: PvvA Bestuurscommissie Zuidoost

Op 19 maart kreeg de PvvA 1 zetel in de bestuurscommissie van stadsdeel Zuidoost.
De eerste kandidaat woonde nog niet in Zuidoost en zou binnen 3 dagen in het stadsdeel moeten wonen. Aangezien dit net zoals bij andere mensen die een woning zoeken niet binnen drie dagen kon lukken heeft hij zijn zetel niet aanvaard. Het is namelijk niet mogelijk om binnen drie dagen een woning te vinden. Aangezien de tweede kandidaat ook nog niet aan de vereisten voor een bestuurscommissielid voldoet is de zetel van de PvvA nog niet bezet.
De PvvA wil een lid laten benoemen in overleg met of op voordracht van de PvvA.
Totdat dit is gelukt zal de zetel van de PvvA onbezet blijven.
In het verkiezingsprogramma heeft de PvvA duidelijk aangegeven dat zij geen voorstander is van de bestuurscommissies, maar de PvvA wil wel constructief meewerken aan de mogelijkheden die de bestuurscommissies hebben.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor 140620: PvvA Bestuurscommissie Zuidoost

140520: PvvA Bestuurscommissie Noord

Op 19 maart kreeg de PvvA 1 zetel in de bestuurscommissie van stadsdeel Noord.
Sinds 23 april wordt deze zetel ingenomen door Hans Bremer.
Ten opzichte van de vorige bestuursperiode zijn de bevoegdheden van de volksvertegenwoordigers in de stadsdelen sterk verminderd.
De volksvertegenwoordigers in de stadsdelen moeten informatie aandragen aan de gemeente en uiteindelijk neemt de gemeenteraad besluiten.
De rol van de volksvertegenwoordigers in de stadsdelen is dus aanzienlijk verminderd.
In Jip en Janneke taal: De leden van de bestuurscommissies zijn de ogen en de oren van het stadsdeel en de gemeenteraad neemt de belangrijkste besluiten.
Dit heeft ook een effect op de samenwerking tussen de leden van de bestuurscommissie.
Vroeger hadden de volksvertegenwoordigers meer meningsverschillen, omdat er ook besluiten genomen moesten worden en de verschillende partijen daar andere ideeën over hadden.
Nu is het de taak van de leden van de bestuurscommissie om voor het stadsdeel zo veel mogelijk voor elkaar te krijgen bij de gemeenteraad.
Berichten van de PvvA in Noord:
140823: Actie fietsparkeren
140717: Familie Reinders 60 jaar getrouwd
140508: Bijeenkomst Ontwikkelingen in de WMO in Cultuurhuis Noord

 

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor 140520: PvvA Bestuurscommissie Noord